ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

A. ALGEMEEN

Op alle met Schapendonk Training&Advies (StaBreda) afgesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Schriftelijk overeengekomen uitzonderingen hebben voorrang op de algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden gelden voor zowel StaBreda als voor de opdrachtgever.
De voorwaarden staan gepubliceerd op de website van StaBreda (www.stabreda.nl) en worden, bij het aangaan van een overeenkomst, verondersteld bij beide partijen bekend te zijn.

B. WEDERZIJDSE VERPLICHTING

Offertes van StaBreda zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt . De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten en kunnen daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die StaBreda voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft. Bovenstaande geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers en eventuele adequate werkruimten binnen de eigen organisatie van de opdrachtgever, voor zover dat voor de uitvoering van opdracht noodzakelijk is.
StaBreda zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting, waarbij StaBreda is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar op dat moment in het maatschappelijk verkeer geldende normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van StaBreda verlangd kan worden.

C. UITVOERING OPDRACHT EN PERSONEEL

StaBreda bepaalt, in overleg met opdrachtgever, de wijze waarop de verleende opdracht wordt ingevuld en uitgevoerd.
StaBreda kan voor het verlenen van haar diensten gebruik maken van de kwaliteiten van derden. In dat geval wordt in de offerte aangegeven wie de opdracht, of onderdelen ervan, zal uitvoeren.
StaBreda kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien StaBreda meent dat dit noodzakelijk is. StaBreda staat ervoor in dat een eventuele wijziging niet ten koste gaat van de kwaliteit van de te leveren diensten, noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloedt. Een wijziging van de samenstelling kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met StaBreda plaatsvinden.

D. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT

StaBreda factureert opdrachtgever direct na ondertekening van de offerte/opdrachtbevestiging volgens de volgende staffelverdeling: 30% bij ondertekening offerte/opdrachtbevestiging, 40% bij aanvang training/traject en 30% na afloop van de training/traject, tenzij in de offerte anders is overeengekomen. Het is StaBreda toegestaan de tarieven jaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens een maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.
Indien, in het kader van de opdracht, reis- en/of verblijfskosten moeten worden gemaakt, brengt StaBreda dit in rekening bij de opdrachtgever. Dit wordt in de offerte expliciet vermeld.
Eventuele andere opdrachtgebonden kosten worden eveneens door StaBreda in rekening gebracht.
Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting
De opdrachtgever zal kosten van derden, welke door StaBreda gemaakt in het kader van de opdracht worden gemaakt, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via StaBreda, dan is StaBreda gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.

E. BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de factuur. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, zal een herinnering worden gestuurd. Veertien dagen na de factuurdatum wordt de wettelijke (handels) rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling vereist is.
Indien betaling achterwege blijft kan StaBreda met beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een of andere manier tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor diens rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in bovenstaande artikelen aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

F. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden herzien, indien partijen tussentijds overeen komen de aanpak, werkwijze van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. In dit geval zal StaBredade nodige aanpassingen aanbrengen met behoud van de kwaliteit van dienstverlening. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit na overleg met de opdrachtgever als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd.

G. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT OF EEN DEEL VAN DE OPDRACHT

Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden kan de overeenkomst, onder voorbehoud van rechten, met onmiddellijke ingang eindigen ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, of de bedrijfsvoering staakt. Indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van de overeenkomst kan dit tussentijdse beëindiging van de opdracht tot gevolg hebben, indien de overtreding niet binnen redelijke termijn is hersteld, na daartoe strekkende sommering van de wederpartij.
Annuleringsvoorwaarden voor in company- en maatwerk trajecten:
Bij annulering door de opdrachtgever 30 dagen of langer voor de datum van uitvoering worden geen kosten in rekening gebracht, behalve de reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opdracht zoals b.v. materiaalkosten.
Bij annulering door de opdrachtgever tussen 30 en 14 dagen voor de datum van uitvoering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, plus de daadwerkelijk gemaakte kosten.
Bij annulering door de opdrachtgever 14 dagen voor de datum van uitvoering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Onder bovenstaande kosten worden tevens die kosten verstaan die voortkomen uit
het reserveren van faciliteiten zoals hotel, conferentieoord, cursusruimte.

Bij individuele coaching en overige geoffreerde afspraken: wanneer deze korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, zullen de kosten in rekening worden gebracht.

H. VERZUIM VAN DE OPDRACHTGEVER

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door StaBreda het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht om verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

I. OVERMACHT

Bij ziekte, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht van opdrachtnemer zal StaBreda zich inspannen om op een later tijdstip alsnog, met de door StaBreda overeengekomen verplichtingen, te voldoen, mits dit redelijkerwijs van StaBreda verlangd kan worden.
Indien de ziekte, arbeidsongeschiktheid of overmacht van dien aard is dat nakoming redelijkerwijs niet meer van StaBreda gevergd kan worden, vervalt elk recht van de opdrachtgever op vergoeding van schade en kosten, voortkomend uit het niet nakomen van de opdracht.
In geval van bovenstaande zal StaBreda daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om het van StaBreda reeds afgenomen deel van de opdracht te vergoeden.

J. AANSPRAKELIJKHEID

Elke aansprakelijkheid voor schade, welke is ontstaan als gevolg van door StaBreda geleverde diensten wordt uitgesloten. Dit geldt ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door StaBreda bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
Opdrachtgever vrijwaart StaBreda voor aanspraken van derden.
Tijdens huur van (één van) de trainingsruimten is StaBreda niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen

K. VERTROUWELIJKHEID & EXCLUSIVITEIT

StaBreda is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden. StaBreda zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van StaBreda geen mededelingen doen over de aanpak van StaBreda, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar (eventuele) rapportage ter beschikking stellen aan derden.
Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door StaBreda aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven bij StaBreda berusten. Vermenigvuldiging en/of verspreiding en/of exploitatie van door en/of via StaBreda verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De aan leergangen, cursussen of studiedagen deelnemende cursisten mogen het cursusmateriaal uitsluitend voor zichzelf gebruiken. De opdrachtgever staat er voor in dat de cursisten zich aan deze voorwaarden gebonden weten.

L. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op materiaal, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door StaBreda ontwikkeld, berust bij StaBreda.
Presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals positief- en negatieffilms, foto’s, evenals moederbanden op magnetische dragers (video en audio), blijven te allen tijde in eigendom van StaBreda.
StaBreda is gerechtigd kennis en ervaring ongeacht in welke vorm opgedaan bij de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en dienstverlening aan derden.

M. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Breda.

Download hier het pdf document

Secured By miniOrange

Ik wil je graag een fijne tijd op mijn website geven. Als je verder gaat op deze website ga ik ervan uit dat je instemt met mijn cookiebeleid. Lees mijn beleid

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten